Skip to content

ATR: Pochopení volatility trhu a řízení rizik

ATR (Average True Range) je technický indikátor používaný v analýze finančních trhů k měření volatility trhu nebo cenného papíru. Vypočítává se jako průměr maximálních rozdílů mezi cenami za určité období. ATR pomáhá investorům pochopit, jak moc se cena může v krátkodobém horizontu pohybovat, což je důležité pro řízení rizika a stanovení stop-lossů.

Pochopení volatility trhu prostřednictvím průměrného skutečného rozpětí (atr)

Základní poznatky o průměrném skutečném rozpětí

 • Definice atr : Průměrný skutečný rozsah (ATR) slouží jako nástroj pro identifikaci volatility trhu. Tento nástroj zaznamenává míru pohybu ceny aktiva v daném časovém rámci.

 • Metoda výpočtu : ATR se vypočítá stanovením maximální hodnoty z následujících tří rozdílů:

  1. Aktuální maximum minus aktuální minimum,
  2. Absolutní hodnota aktuálního high minus předchozí close,
  3. Absolutní hodnota aktuálního low minus předchozí close.

Obvykle se zakládá na 14denním jednoduchém klouzavém průměru těchto skutečných rozsahů.

 • Použití na různých trzích : Původně byl ATR přizpůsoben pro komodity, ale jeho využití se rozšiřuje na různé finanční nástroje, což ukazuje jeho všestrannost při analýze volatility trhu.

 • Atr a obchodní signály : Volba kratších nebo delších období než standardních 14 dní pro výpočet ATR může ovlivnit četnost signálů. Kratší období mohou vést k většímu počtu signálů, zatímco delší období mohou vést k menšímu počtu, ale potenciálně spolehlivějších signálů.

 • Význam pro investory : Pro investory poskytuje ATR přehled o průměrném rozsahu kolísání ceny aktiva za zvolené období, což pomáhá při přijímání informovaných investičních rozhodnutí.

Výpočet atr: Metodika

Při posuzování volatility trhu využíváme průměrný skutečný rozsah (ATR), který se odvíjí od konceptu skutečného rozsahu (TR). TR zjistíme tak, že určíme maximum z následujících tří hodnot: rozdíl mezi aktuálním maximem a minimem (H-L), absolutní rozdíl mezi aktuálním maximem a předchozí zavírací hodnotou (|H-Cp|) a absolutní rozdíl mezi aktuálním minimem a předchozí zavírací hodnotou (|L-Cp|).

K výpočtu ATR používáme různé přístupy v závislosti na dostupnosti předchozích údajů. Pokud máme k dispozici předchozí hodnotu ATR, aktualizujeme ji pomocí nejnovějšího TR podle vzorce:

 • Aktualizovaný atr = (předchozí ATR * (n-1) + TR) / n

Zde N označuje počet zvolených období.

Ve scénářích bez existujícího ATR provedeme počáteční výpočet zprůměrováním TR za zvolené období n. Vzorec je následující:

 • Počáteční atr = součet TR od první do n-té periody / n

Součet zahrnuje sečtení hodnot TR počínaje prvním obdobím nebo od zadaného období i.

Ukazatel skutečného rozsahu slouží jako základní prvek při výpočtu ATR. Tato metrika pomáhá obchodníkům měřit relativní volatilitu a poskytuje náhled bez šumu spojeného s denními výkyvy cen. Naše metoda zajišťuje, že využíváme jak nedávnou volatilitu, kterou představuje poslední TR, tak zavedený trend volatility, který se odráží v předchozím ATR, abychom zachovali adaptivní a zároveň stabilní míru volatility.

Porozumění indikátoru průměrného skutečného rozpětí

Ukazatel průměrného skutečného rozpětí (ATR) je nástroj technické analýzy, který nám poskytuje vhled do volatility trhu. Při posuzování komodit, akcií nebo indexů pozorujeme, že aktiva s většími cenovými výkyvy v daném období vykazují vyšší ATR. Naopak nižší hodnota ATR naznačuje mírnější cenové pohyby. Tato metrika je pro nás jako obchodníky zásadní pro posouzení razance pohybu na trhu, ale nepředpovídá, jakým směrem se budou ceny ubírat.

Využití ATR nám pomáhá vylepšit naše obchodní strategie, konkrétně pokud jde o načasování vstupů a výstupů z trhu. Tento ukazatel volatility, původně vymyšlený pro komodity, se opírá o historické údaje o cenách a vypočítává šíři cenových pohybů, přičemž zohledňuje všechny abnormální skoky nebo poklesy v cenách aktiv.

ATR běžně používáme ke stanovení výstupních bodů bez ohledu na vstupní metody; nejlepším příkladem je "lustrový výstup". Tato technika zahrnuje nastavení dynamického stop příkazu pod nejvyšší vrchol aktiva od našeho vstupu, přičemž mezera je určena předem nastaveným násobkem ATR. Tímto způsobem můžeme efektivně řídit naše otevřené pozice pomocí trailing stopu, který zohledňuje přirozenou volatilitu aktiva.

Kromě toho je v oblasti obchodování s deriváty ATR neocenitelným pomocníkem, který nás informuje o tom, jak velkou pozici máme zaujmout. Zvážíme-li náš rizikový apetit a vnitřní volatilitu aktiva, můžeme pomocí ATR úměrně škálovat naše investice. Tento přístup k určování velikosti pozice zajišťuje, že nejsme příliš vystaveni výkyvům trhu a že naše obchodní rozhodnutí odpovídají vzorcům chování podkladového aktiva.

Praktické použití průměrného skutečného rozpětí

Průměrný skutečný rozsah (ATR) můžeme pochopit na základě jednoduchého scénáře. Uvažujme, že máme počáteční pětidenní hodnotu ATR ve výši 1,41. Následující den, který nazveme šestým dnem, vyjde skutečné rozpětí na 1,09. To znamená, že se hodnota ATR pohybuje v rozmezí 1,09. Výpočet další hodnoty ATR spočívá v tom, že vezmeme předchozí hodnotu ATR, vynásobíme ji čtyřmi - počtem dní minus jeden - a poté přičteme poslední skutečný rozsah. Tento součet pak vydělíme pěti, což je původně zvolený časový rámec, a získáme novou hodnotu ATR 1,35.

Níže je vzorec pro přehlednost znázorněn ve formátu tabulky:

Den Výpočet Hodnota ATR
Předchozí - 1,41
Aktuální (předchozí ATR * (časový rámec - 1) + aktuální skutečný rozsah) / časový rámec 1,35

Využití při obchodování:

Bez spekulace na směr může ATR strategicky rozšířit obchodní taktiku. Když cena uzavře více než ATR nad nedávnou zavírací cenou, může to signalizovat, že volatilita výrazně vzrostla. Obchodníci mohou tuto informaci využít; mohou například zvážit nákup, pokud cena následujícího dne prudce vzroste nad zavírací cenu přidanou k ATR. Tato strategie by mohla potenciálně poukázat na důležité body průrazu, což by poskytlo smysluplné obchodní signály, i když by mohly být zřídkavé.

Posouzení omezení atr

Když používáme Average True Range (ATR) v obchodních strategiích, je nezbytné si uvědomit jeho hranice. Nedostatečná specifičnost ATR znamená, že ji musíme pro kontext porovnávat s předchozími hodnotami; neindikuje nezávisle, zda bude trend pokračovat, nebo se obrátí. Tato relativní povaha vyžaduje komplexní zkoumání, abychom rozeznali robustnost momentu.

Navíc, protože ATR kvantifikuje výhradně volatilitu, neposkytuje náhled na směr vývoje ceny. Tato vlastnost se stává obzvláště problematickou během tržních přechodů, jako jsou průrazy nebo konsolidace. Náhlá expanze volatility, podobná "vnitřnímu dni" nebo proti převládajícímu trendu, může být špatně pochopena, což může obchodníky zmást, aby si mysleli, že pohyb potvrzuje zavedený trend, zatímco ve skutečnosti může signalizovat očekávaný zvrat nebo prostě abnormální cenový pohyb.

Naše řízení rizik se musí vyvíjet tak, aby zahrnovalo tyto nuance. Pochopením složitostí ATR, jako je jeho mlčení o směru ceny a spoléhání se na historické srovnání pro interpretaci, můžeme zdokonalit naše strategie týkající se umisťování stopů a efektivněji identifikovat potenciální mezery nebo limitní pohyby.

Využití atr v obchodních postupech

Průměrný skutečný rozsah (ATR) slouží jako barometr volatility cen a pomáhá nám při vytváření vstupních a výstupních strategií. Analýzou ATR můžeme upravit velikost pozice tak, aby odpovídala naší toleranci k riziku a zvýšila potenciální výnosy. V aplikaci:

 • Velikost pozice : Přizpůsobte velikost obchodů volatilitě; nižší ATR může znamenat větší pozice.
 • Výstupní body : Kombinujte s metodami, jako je Chandelier Exit nebo Parabolic SAR, pro jasnější výstupní signály.
 • Signály směru : Využijte s nástroji, jako je ADX, k určení směrové síly.
 • Načasování vstupu : Posuzujte vstupní cenu ve vztahu k ATR pro lepší načasování dlouhých pozic.

Naše obchodní signály se stávají informovanějšími, což vede ke kalkulovanému a strategickému rozhodování.

Interpretace hodnot atr

Při analýze ATR neboli Average True Range měří typické rozpětí mezi high a low obchodního instrumentu v rámci definovaného časového rámce. Ten může být denní, vnitrodenní nebo za delší období, například týdenní nebo měsíční. Například hodnota ATR 1,18 USD znamená, že mezi nejvyšším a nejnižším cenovým bodem v daném dni obvykle kolísá hodnota 1,18 USD.

Klíčové poznatky:

 • Hodnota ATR: Označuje průměrnou denní volatilitu ceny.
 • Časový rámec: Platí pro různá období, zachycuje denní až měsíční trendy.
 • Použití při obchodování: Pomáhá při vyhodnocování rizika a nastavování stop-loss příkazů.

Pochopení hodnot průměrného skutečného rozpětí

 • Pro dané aktivum se stabilní průměrné skutečné rozpětí (atr) pohybuje kolem 1,18 USD.
 • Hodnota Atr nad 1,18 USD může signalizovat potřebu další analýzy.
 • Naopak výrazně nižší atr nás nabádá k prozkoumání základních příčin.

Závěr

 • Průměrné skutečné rozpětí (atr): měří volatilitu ceny.
 • Použití: Posuzuje úroveň kolísání cen, nikoli směr trendu.
 • Jednoduchost výpočtu: Pro analýzu využívá pouze cenové údaje investice.
 • Přínos: Vyvinul jej J. Welles Wilder Jr. a vylepšil tak naše technické obchodní techniky.
 • Zaměření: Posiluje naše chápání dynamiky trhu bez předpovídání trendů.