Skip to content

Ebitda: Klíč k porozumění finančnímu zdraví podniku

EBITDA, neboli zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací, je ukazatelem finanční výkonnosti podniku. Tento ukazatel je často využíván investory a finančními analytiky k posouzení profitability společnosti před ovlivněním účetními a fiskálními faktory. EBITDA poskytuje pohled na operativní cash flow generovaný běžnými podnikatelskými aktivitami, což usnadňuje srovnání výkonnosti mezi společnostmi i v různých průmyslových odvětvích.

EBITDA: Klíč k porozumění finančnímu zdraví podniku

Ačkoli je EBITDA uznávaným nástrojem pro hodnocení ekonomické síly podniku, je důležité si být vědom jejích omezení. EBITDA nezahrnuje některé důležité náklady, jako jsou investice do majetku nebo změny kapitálové struktury, a neměla by být používána jako jediný zdroj informací při rozhodování o investicích. Při detailnějším pohledu na finanční zdraví společnosti je zapotřebí EBITDA kombinovat s dalšími finančními ukazateli a rozsáhlou analýzou.

Klíčové závěry

 • EBITDA je ukazatelem operativního cash flow bez účetních a fiskálních vlivů.
 • EBITDA umožňuje srovnání podnikové výkonnosti napříč různými sektory.
 • Při hodnocení společností je důležité EBITDA doplnit o další finanční analýzy.

Základy ebitda

EBITDA odhaluje finanční výkonnost společnosti bez zahrnutí vlivu účetních a finančních rozhodnutí. Tento ukazatel pomáhá odhalit ziskovost operací.

Význam ebitda

Hlavním přínosem EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) je odstranění různorodých faktorů, které mohou ztížit porovnání finanční výkonnosti mezi společnostmi. Tato metrika upřednostňuje Operativní zisky , tedy zisky před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. Dává nám lepší přehled o generování hotovosti z podnikových aktivit bez ohledu na strukturu kapitálu společnosti.

Výpočet ebitda

Pro výpočet EBITDA začínáme s Čistým příjmem , který nalezneme v účetní závěrce. Následně přičítáme zpět položky jako jsou Daně a Úroky , a také Odpisy a Amortizaci , které reprezentují účetní snížení hodnoty dlouhodobého majetku a nemají přímý dopad na cash flow. Formálně můžeme EBITDA vypočítat podle následující rovnice:

Ebitda = Čistý příjem + Daně + Úroky + Odpisy + Amortizace

Příklad výpočtu v bodech:

 1. Začneme s čistým příjmem: 1 000 000 Kč
 2. Přičteme daně: + 200 000 Kč
 3. Přičteme úroky: + 50 000 Kč
 4. Přičteme odpisy: + 100 000 Kč
 5. Přičteme amortizaci: + 50 000 Kč
 6. Výsledná EBITDA: 1 400 000 Kč

Výsledek nám poskytuje Operativní zisk před zatížením finančními, daňovými aspekty a náklady na dlouhodobý majetek, což je účelné pro srovnání s konkurenčními podniky nebo průmyslovými standardy, neboť jsou tyto částky ovlivněny různými účetními pravidly a daňovými režimy.

Finanční a provozní výkon

EBITDA je klíčovým ukazatelem, který nám pomáhá hodnotit finanční a provozní výkon podniku bez zohlednění účetních a finančních faktorů. Umožňuje nám zkoumat čistý operační zisk před odpisy a amortizací.

Využití ebitda pro hodnocení výkonu

S využitím EBITDA dokážeme posoudit základní provozní výkon společnosti před zahrnutím úrokových nákladů, daní, odpisů a amortizace. Tento ukazatel nám proto poskytuje pohled na schopnost firmy generovat provozní cash flow. EBITDA odstraňuje vliv kapitálové struktury, daňového prostředí a různých účetních pravidel, což umožňuje lepší srovnání mezi společnostmi v různých odvětvích nebo zemích. Při analýze výkonnosti společnosti lze Ebitda považovat za "nezaručený" ukazatel, protože nejde o ukazatel podle Gaap (obecně přijímané účetní zásady).

Ebitda marže

Ebitda marže je ukazatel, který vyjadřuje poměr EBITDA k tržbám a poskytuje informace o relativní ziskovosti společnosti. Vypočítáme ji jako:

Ebitda marže (%) = (ebitda / tržby) × 100

Tato marže nám umožňuje sledovat účinnost, s jakou firma převádí tržby na operační zisk. Vyšší procento EBITDA marže obvykle signalizuje lepší provozní efektivitu a kontrolu nad náklady. Nicméně je důležité si uvědomit, že Ebitda a ebitda marže jsou Non-gaap měřítka, která by měla být používána společně s GAAP měřítky, jako jsou čistý zisk nebo provozní příjem, aby se získal úplný obrázek o finanční výkonnosti společnosti. V praxi se může také setkat s termínem Upravená ebitda , která vylučuje jednorázové nebo neoperativní položky pro lepší odhad opakovatelného výkonu společnosti.

Obchodní a investiční rozhodování

V kontextu obchodních a investičních rozhodnutí hraje EBITDA klíčovou roli při hodnocení finanční výkonnosti a odhadu hodnoty podniku. Umožňuje nám posoudit schopnost firmy generovat operační peněžní toky, což je zásadní při řízení kapitálové struktury a přijímání rozhodnutí o potenciálních akvizicích a fúzích.

Ebitda ve finanční analýze

EBITDA, neboli zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací, je často používána námi, finančními analytiky, k hodnocení ekonomické síly a výkonnosti firmy bez ohledu na její kapitálovou strukturu a daňové strategie. Používáme ji při výpočtu ukazatele Ev/ebitda , který je klíčový při srovnávání hodnot různých společností nezávisle na jejich velikosti nebo úrovni dluhu. Tento ukazatel spojuje Hodnotu podniku (ev) se schopností firmy vytvářet operační zisky, díky čemuž můžeme odhadnout spravedlivou tržní hodnotu a porovnávat relativní atraktivitu investicí.

 1. Vyhodnocení podniků:

  • Hodnota podniku / EBITDA (EV/EBITDA)
  • Pozice na trhu a schopnost generovat zisk
  • Rozhodovací proces:

  • Výpočet EV upravený o marži a pokrytí dluhu

  • Dopad na kapitálovou strukturu a investiční atraktivitu
  • Benchmarking:

  • Srovnání s průměrnými hodnotami odvětví

  • Odhalení nadhodnocených nebo podhodnocených společností

Ebitda při akvizicích a fúzích

Při Akvizicích a fúzích využíváme EBITDA k určení kupní ceny a potenciálu synergických efektů. Při akvizicích typu Leveraged buyouts (lbo) je důležité pokrytí služby dluhu, který je často financován z operačních peněžních toků společnosti po akvizici. EBITDA nám umožňuje posoudit schopnost firmy generovat dostatečné cash flow k obsluze a splácení dluhů bez ohrožení její běžné činnosti.

 1. Stanovení kupní ceny:

  • Analýza cash flow a dluhové služby
  • Hodnocení přidané hodnoty a synergií
  • Vyjednávání a financování:

  • Přístup k peněžním tokům pro splácení dluhů

  • Plánování a řízení kapitálové struktury po fúzi
  • Strategické plánování:

  • Odhad budoucího vývoje a generování zisku

  • Vytvoření udržitelného finančního modelu pro společnou firmu

V tomto odstavci právě jsme pokryli klíčové aspekty použití EBITDA v obchodních a investičních rozhodnutích, její roli ve finanční analýze, a význam při vyhodnocování možností akvizice či fúze.