Skip to content

Etf investice: Průvodce pro začátečníky

ETF, nebo burzovně obchodované fondy, představují efektivní způsob, jak diverzifikovat investiční portfolio skrze jeden obchodní instrument. Díky tomu, že se obchodují na burze stejně jako akcie, poskytují investoři rychlý přístup k širokému spektru trhů a aktiv. Rozmanitost ETF spočívá v možnosti vybírat z fondů, které sledují různé indexy, sektory, komodity či jiné strategie.

ETF Investice: Průvodce pro začátečníky

Fungování ETF je charakteristické tím, že jsou navrženy k replikaci výkonnosti benchmarkového indexu, což znamená, že sledují vývoj cen jím zahrnutých aktiv. Investorům umožňují investovat do celého koše aktiv najednou, což může snižovat riziko a zjednodušovat správu investic. Výběr konkrétního ETF vyžaduje pochopení jeho struktury, výkonnosti a nákladů spojených s investicí, stejně jako povědomí o zdanění příjmů z těchto investic.

Klíčové závěry

 • ETF nabízí diverzifikaci a jednoduchost při obchodování na burze.
 • Zahrnují různé investiční strategie a sledují výkonnost vybraných indexů.
 • Je důležité pochopit spojené náklady a daňové dopady při výběru ETF.

Základy etf

V této části se zaměříme na definici a základní charakteristiky exchange-traded funds (ETF) a na jejich historii a vývoj. ETF jsou finanční nástroje, které umožňují investorům diverzifikovat své portfolio s minimálními náklady a vysokou likviditou.

Definice a charakteristiky

ETF, nebo burzovně obchodované fondy, jsou investiční fondy, které se obchodují na burze, podobně jako akcie. Druhy etf zahrnují různé typy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo kombinace různých tříd aktiv. Tyto fondy sledují konkrétní index, což znamená, že se snaží replikovat výkonnost trhu nebo segmentu trhu, který tento index představuje. ETF nabízí přístup k širokému spektru cenných papírů, což umožňuje investorům snadno diverzifikovat své investice.

 • Cenné papíry : ETF zahrnují akcie, dluhopisy a další cenné papíry.
 • Asset class : Umožňují investovat do různých tříd aktiv, od tradičních, jako jsou akcie a dluhopisy, po specializované, jako jsou komodity.
 • Likvidita : ETF jsou vysoce likvidní, což usnadňuje nákup a prodej během obchodního dne.

Historie a vývoj etf

První ETF bylo zavedeno v roce 1993 ve Spojených státech a od té doby se jejich popularita výrazně rozrostla. V historickém kontextu se ETF staly výhodnou alternativou k tradičním vzájemným fondům (mutual funds) díky nižším nákladům a větší flexibilitě. Od svého vzniku se druhy ETF rozšířily a zahrnují nyní širokou škálu tříd aktiv a investičních strategií.

 • Růst etf : Od 90. let 20. století se počet a typy ETF rychle rozrostly.
 • Porovnání s mutual funds : Oproti tradičním fondům nabízí ETF nižší náklady a větší obchodní flexibility.

Fungování etf

Ve své podstatě, ETF (exchange-traded fund) kombinuje výhody akcií a vzájemných fondů. Tyto fondy lze obchodovat online na burze přesně jako akcie, a to během obchodního dne za aktuální trhovou cenu. Nabízí vysokou likviditu a efektivní arbitrážní mechanismus, který zajišťuje, že cena ETF zůstává blízko její čisté hodnoty aktiv (NAV).

Trhová cena vs. Nav

 • Trhová cena ETF je cena, za kterou se fond obchoduje na burze. Může se lišit v průběhu dne v důsledku nabídky a poptávky.
 • Čistá hodnota aktiv (nav) představuje hodnotu všech aktiv fondu minus jeho závazků, rozdělenou počtem vydaných podílových listů ETF.

Trhová cena se může od NAV odchylovat kvůli okamžité reakci trhu na informace nebo kvůli nesouladu mezi domácím a zahraničním trhem, kde jsou například některé držené cenné papíry obchodovány.

Mechanismus arbitráže

 • Arbitrážní mechanismus umožňuje zajištění, že trhová cena ETF zůstává blízko její NAV. Specializovaní obchodníci, známí jako autorizovaní účastníci (AP), mají možnost vytvářet nebo rušit Creation units ETF.
 • Když je trhová cena nad NAV, mohou AP nakupovat jednotlivé složky ETF a vyměnit je za Creation units , což vytváří tlak na trhovou cenu dolů směrem k NAV.
 • Naopak, když je trhová cena pod NAV, mohou AP prodat Creation units a nakoupit jednotlivé složky ETF na burze, což vytváří tlak na trhovou cenu nahoru směrem k NAV.

Tato realizace arbitráže napomáhá efektivitě trhu, zajišťuje likviditu a umožňuje investorům obchodování ETF za ceny reflektující skutečnou hodnotu jejich aktiv.

Druhy etf

Druhy ETF

V této sekci se zaměříme na různé typy burzovně obchodovaných fondů (ETF), které investoři mohou využívat. Naše rozdělení zahrnuje indexové ETF, aktivně spravované ETF a komoditní ETF, přičemž každý typ má svá specifika a je důležitý pro různé investiční strategie.

Indexové etf

Indexové ETF jsou navrženy tak, aby napodobily výkonnost finančního indexu, jako je S&P 500 nebo NASDAQ. Tyto fondy se snaží poskytnout investorům širokou diverzifikaci a přibližně stejnou návratnost jako jejich referenční indexy. Mezi mezinárodní indexové ETF patří například fondy sledující evropské nebo asijské indexy. V případě zajištění vyšších výnosů mohou investoři zvolit takzvané high-yield indexové ETF, které se zaměřují na akcie s vyšší dividendovou výplatou.

Aktivně spravované etf

Aktivně spravované ETF jsou fondy, v nichž portfoliomanažeři aktivně vybírají akcie či jiná aktiva s cílem překonat výkonnost odpovídajícího indexu. Pod těmito fondy mohou spadat ETF zaměřené na korporátní či městské dluhopisy (municipal bonds), které aktivně spravuje tým expertů. Takové fondy mohou nabízet zajímavé příležitosti, avšak obvykle nesou vyšší poplatky ve srovnání s indexovými ETF kvůli potřebě aktivního managementu.

Komoditní etf

Komoditní ETF poskytují investorům expozici vůči komoditám, jako jsou ropa, zlato či jiné suroviny. Například ETF sledující cenu ropy nebo zlata umožňují investorům spekulovat na změny cen těchto komodit bez nutnosti fyzického vlastnictví. Na trhu jsou dostupná také páková ETF, která se snaží zvýšit výnosy na základě pohybu cen komodit, avšak s vyšším rizikem a potenciální volatilitou. Inverzní ETF fungují na opačném principu – jejich hodnota stoupá, když cena sledované komodity klesá.

Analýza a výběr etf

Při výběru správného burzovně obchodovaného fondu (ETF) je důležité soustředit se na specifika produktu a srovnat je s naší investiční strategií. Je klíčové nejen pochopit poplatky a náklady spojené s investováním, ale také sledovat výkonnost a rizika.

Strategie investování

My přistupujeme k výběru ETF s důrazem na správnou investiční strategii, která reflektuje naše finanční cíle a toleranci rizika. Zaměřujeme se na faktory jako je Management fee , který představuje roční náklady spojené s držením ETF, a Bid/ask spread , tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

 • Management fee : Vyhledáváme produkty se nízkými náklady, například ETF od Vanguard jsou známé svou konkurenceschopností v této oblasti.
 • Bid/ask spread : U intradenního obchodování sledujeme spread, neboť může ovlivnit celkové náklady, zvláště při častém obchodování.

Dále zvažujeme různé měny, ve kterých jsou ETF denominovány, a to jak z ekonomického hlediska, tak s ohledem na možnost Hedgeování měnového rizika.

Hodnocení a sledování výkonu

Sledování výkonu ETF je pro nás klíčové. Používáme Screener a analytické nástroje od Morningstar nebo Nasdaq k identifikaci fondů s nejlepšími historickými výsledky. Neomezujeme se pouze na nominální výkonnost, ale zapojujeme do analýzy i Asset-weighted výkonnost, která zohledňuje velikost aktiv pod správou.

 • Historická výkonnost : Porovnáváme historickou výkonnost ETF s Spy – což je ETF replikující index S&P 500 – jako benchmark pro akciové fondy.
 • Riziko : Zvažujeme rizikový profil ETF, abychom zjistili, jak moc jeho cena kolísá, a přizpůsobujeme naše investice naší toleranci rizika.

Analýzu ETF dále zpřesňujeme vztahem k expozice fondů. Monitorujeme, jakou expozici nám ETF poskytuje v rámci odvětví, zeměpisné lokality a různých typů aktiv. Vyhýbáme se fondům, které majú vysoké Charges , a upřednostňujeme fondy s jasnou a transparentní strukturou nákladů.

Náklady a daně

Při investování do ETF je klíčové porozumění nákladům a daním, které se na tyto produkty vztahují, neboť mohou významně ovlivnit naši čistou výnosnost.

Rozdíl ve výdajích

Expense ratio , neboli poměr nákladů, je významným ukazatelem, který odráží roční provozní náklady fondu v poměru k celkové hodnotě aktiv. V rámci Management fees , tedy správcovských poplatků, jsou zahrnuta všechna odměny, které správce fondu pobírá za řízení portfolia. Náklady spojené s obchodováním, jako jsou Trading costs a Bid/ask spreads (rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou), jsou také důležité, protože zvyšují celkové náklady na nákup nebo prodej ETF.

Tracking error odkazuje na rozdíl mezi výkonností ETF a jeho referenčního indexu. Vyšší sledovací chyba může znamenat vyšší skryté náklady, které nejsou vždy zřejmé z expense ratio.

Daňová efektivita

ETF jsou obecně považovány za Tax efficient , neboli daňově efektivní, především díky své struktuře, která minimalizuje výskyt kapitálových zisků. To je způsobeno unikátním mechanismem tvorby a zániku podílů, který umožňuje, aby se některé obchody uskutečnily v naturální formě bez realizace kapitálových zisků. Důležité je prozkoumat Prospectus , tedy prospekt fondu, který popisuje přístupy k minimalizaci daní, jako je četnost distribuce kapitálových zisků. Capital gains taxes , tedy daně z kapitálových zisků, mohou erodovat naše výnosy, takže daňová efektivita ETF je zásadní kritérium při našem výběru vhodné investice.

Další klíčové aspekty

Další klíčové aspekty

V této části se zaměříme na důležité aspekty spojené s likviditou a přístupností ETF, které jsou zásadní pro naši investiční strategii.

Likvidita a přístupnost

Likvidita ETF je klíčová pro efektivní obchodování během tržních hodin. Díky Sekundárnímu trhu , kde jsou ETF obchodovány jako akcie, máme možnost Reagovat na změny cen již po celý obchodní den, který na Nyse (new york stock exchange) běží od 9:30 do 16:00 EST. To znamená, že lze použít Limitní příkazy , aby se zajistilo provedení transakce za předem stanovenou cenu, což je velká flexibilita.

Klíčovou metriku, Net asset value (nav) , lze monitorovat po celý den. NAV reprezentuje celkovou hodnotu aktiv fondu rozdělenou počtem cirkulujících akcií, a dává nám tak přehled o hodnotě, které ETF dosahuje. To je obzvláště užitečné pro pochopení toho, kde se cena ETF pohybuje ve vztahu k jejich vnitřní hodnotě.

ETF nabízí Diversifikaci , protože často sledují akciový index a poskytují nám vystavení široké škále cenných papírů najednou. Díky tomu jsme schopni snížit naše celkové riziko ve srovnání s investicí pouze do jednotlivých akcií. Majitelé akcií těchto fondů, tedy Akcionáři , se tím mohou spolehnout na určitý stupeň Důvěry , kterou přináší strategie ETF.

Vedle vysoké likvidity a přístupnosti jsou ETF známy svou Nízkou nákladovostí. Nákladový poměr etf je obvykle nižší ve srovnání s tradičními investičními fondy, což snižuje náklady pro nás jako investory. To zahrnuje snížení Provizí a Obchodních poplatků , které se týkají při nákupu a prodeji ETF.

Fidelity etfs jsou příkladem fondu, který nabízí atraktivní možnosti pro různé Investiční strategie bez obchodních poplatků. Jejich široká škála produktů pokrývá mnoho segmentů trhu, dává nám přístup k rozličným třídám aktiv a umožňuje uplatnit různé investiční přístupy.

U ETF máme možnost také využívat Opce , což zvyšuje naše možnosti, jak reagovat na pohyb trhů a adaptovat naše portfolio podle personálních potřeb a investičních cílů.