Skip to content

Volatilita na trzích: Jak ovlivňuje vaše investice

Volatilita je klíčovým pojmem ve světě financí a investování, který popisuje míru fluktuace cen aktiv jako jsou akcie, dluhopisy, komodity či měnové páry. Jedná se o měřítko míry rizika spojeného s investičním nástrojem a je často spojena s emocionálními reakcemi na trhu. Z pohledu investorů je důležitá pro pochopení a předvídání možných změn v hodnotě investicí a pro správné rozhodování o čase nákupu a prodeje.

Volatilitu lze vnímat z různých úhlů pohledu v závislosti na její příčině a kontextu. Na trhu může být vyvolána celou řadou faktorů, včetně ekonomických zpráv, výnosů společností, politických událostí a dokonce změn v tržních náladách. Pro investory a obchodní manažery je důležité rozumět volatilitě, aby mohli lépe navigovat v dynamickém prostředí a adaptovat svá investiční portfolia na změny tržních podmínek.

Vzhledem k tomu, že volatilita je nezbytnou součástí finančních trhů, financování a obchodní strategie, investorům poskytuje příležitosti, ale také přináší výzvy. Pochopení finančních nástrojů a metod pro řízení volatility může pomoci minimalizovat rizika a maximalizovat potenciál pro zisk.

Klíčové informace

 • Volatilita je míra fluktuace cen aktiv a ukazuje na spojené riziko.
 • Porozumění volatilitě je životně důležité pro správné investiční a obchodní rozhodování.
 • Finanční nástroje a strategie mohou pomoci řídit dopad volatility na investiční portfolio.

Základy volatility

Volatilita je klíčovým faktorem na finančních trzích, který ovlivňuje hodnocení rizika a návratnosti investic. Naše pochopení volatility a jejích statistických ukazatelů napomáhá v efektivním rozhodování při obchodování.

Definice volatility

Volatilita je statistické opatření, které vyjadřuje rozptyl návratností aktiv (například cen akcií) kolem jejich střední hodnoty po určitou dobu. Vysoká volatilita signalizuje větší nejistotu a vyšší riziko, zatímco nízká volatilita ukazuje na stabilnější tržní podmínky a menší riziko.

Výpočet a statistické ukazatele

Kvůli kvantifikaci volatility používáme statistické ukazatele jako Směrodatnou odchylku a Varianci. Směrodatná odchylka poskytuje představu o tom, jak silně se jednotlivé hodnoty liší od průměru (střední hodnoty). Pro její výpočet se bere aritmetický průměr kvadrátů rozdílů od průměru, což se nazývá Variance. Provedeme následující kroky:

 1. Vypočítáme aritmetický průměr (střední hodnotu) návratností aktiv.
 2. Spočítáme rozdíl (deviaci) jednotlivých návratností od jejich průměru.
 3. Tyto rozdíly umocníme na druhou, aby byly všechny hodnoty kladné.
 4. Aritmetický průměr těchto kvadrátů poskytuje Varianci.
 5. Směrodatná odchylka je druhá odmocnina variance.

Toto jsou základní statistické metody pro měření volatility, které aplikujeme při posouzení rizika a potenciální stability investic.

Volatilita na trhu

Volatilita na trhu odráží míru nejistoty či rizika spojenou s velikostí změn cenových hodnot finančních instrumentů. Naše analýzy se zaměřují na klíčové indikátory a měřítka, která určují výkyvy a sentiment na finančních trzích.

Indikátory tržní volatility

Jsou zde nástroje umožňující nám měřit a předpovídat pohyby na finančních trzích. Beta je statisický ukazatel, který odráží korelaci akcie vzhledem k benchmarkovému indexu; typicky se používá S &p 500 pro americké akcie.

 • Vysoká beta (>1) naznačuje vyšší volatilitu než trh.
 • Nízká beta (<1) značí nižší volatilitu než trh.

Tržní ukazatele a volatility

Obchodníci a investoři používají různé ukazatele pro odhadování tržního sentimentu. Bullish trend naznačuje očekávání růstu cen, zatímco Bearish odráží očekávání poklesu. Volatilita může být ovlivněna řadou faktorů, včetně ekonomických zpráv a politických událostí, které mohou vyvolat změnu tržního sentimentu.

Role vix na trhu

Vix , známý také jako Cboe volatility index , poskytuje real-time tržní odhad volatility očekávané na trhu akcií pro následujících 30 dní.

 • Vysoké hodnoty vix obvykle korelují s větší tržní nejistotou a rizikem.
 • Nízké hodnoty vix naznačují stabilnější tržní prostředí.

VIX nám slouží jako tzv. "index strachu", který pomáhá odhadovat tržní volatilitu a riziko.

Volatilita a investiční portfolio

Volatilita je klíčovým faktorem, který ovlivňuje výkonnost našeho investičního portfolia. Chápeme ji jako míru kolísání cen aktiv v čase, která bezprostředně souvisí s rizikem a výnosy, a je základem pro určení optimální strategie diverzifikace.

Riziko a výnosy

Riziko je neodmyslitelnou součástí investování. Vyšší volatilita obvykle signalizuje vyšší potenciální Riziko , ale zároveň může nabízet vyšší potenciální Výnosy. My jako investoři pečlivě vyhodnocujeme rizikovost aktiv v našem portfoliu a snažíme se nalézt ideální poměr mezi očekávaným výnosem a přijatelnou úrovní rizika.

 • Aktiva s vysokou volatilitou :
  • Může dojít k vysokým krátkodobým Gains , ale také k výrazným Losses.
 • Aktiva s nízkou volatilitou :
  • Poskytují stabilnější výnosy, obvykle s nižším rizikem neočekávaných výkyvů.

Diverzifikace a beta

Diverzifikace je strategie využívaná námi investory pro snižování rizika spojeného s volatilitou. Distribucí investic mezi rozličná aktiva můžeme zmírnit dopady nepříznivých pohybů na celkovou hodnotu portfolia. Beta koeficient pak pomáhá určit míru rizika ve srovnání s celkovým trhem.

 • Nízká beta ( <1):
  • Znamená nižší citlivost na tržní volatilitu.
 • Vysoká beta ( >1):
  • Značí vyšší reakce na tržní volatilitu.

Využíváme beta koeficient k posouzení, jak velký dopad mají změny na finančním trhu na hodnotu jednotlivých aktiv a celého portfolia. Naším cílem je vybudovat portfolio se správnou rovnováhou mezi potenciálními výnosy a úrovní rizika, která je pro nás přijatelná.

Volatilita a obchodní rozhodnutí

V oblasti obchodování s opcemi je klíčovým aspektem pro naše rozhodování volatilita. Pomáhá nám předvídat budoucí cenové pohyby a formovat naše obchodní strategie. Nyní se podíváme na to, jak historická a implikovaná volatilita ovlivňují obchodní rozhodnutí, jaké strategie při rozličných úrovních volatility používáme a jaký má volatilita vliv na opční cenové modely.

Historická vs implikovaná volatilita

Historická volatilita se zakládá na statistickém měření minulých pohybů cen akcií nebo indexů a používá se k posouzení, jak moc byl trh nestabilní v definovaném časovém období. Na druhé straně implikovaná volatilita ukazuje budoucí volatilitu, o které trh předpokládá, že nastane. Má významný vliv na cenování opčních smluv, neboť nám naznačuje možný rozsah pohybu akciových cen v budoucnosti.

 • Historická volatilita

  • Data z minulosti
  • Vykazuje skutečné pohyby ceny
  • Implikovaná volatilita:

  • Predikce trhu

  • Odráží očekávanou budoucí nestabilitu

Volatilita a obchodní strategie

Volatilita přímo ovlivňuje naše obchodní rozhodnutí a strategie. Při vysoké volatilitě můžeme upřednostnit strategie jako jsou strangles nebo straddles, které nám umožňují těžit z velkých cenových výkyvů bez zaujímání konkrétního směru pohybu ceny. Naopak, při nízké volatilitě můžeme uplatnit strategie psaní opcí s cílem generovat prémie s nižším rizikem.

Strategie při vysoké volatilitě:

 • Strangles
 • Straddles

Strategie při nízké volatilitě:

 • Výpisy opcí

Volatilita a opční cenové modely

Opční cenové modely, jakým je například model Black-Scholes, jsou fundamentálním nástrojem pro nás investory. Tyto modely používají implikovanou volatilitu jako klíčový vstup při výpočtu teoretické ceny opcí. Precizní modelování budoucí volatility je nezbytné pro správné cenování opčních smluv a může výrazně ovlivnit úspěch naší strategie v oblasti obchodování s opcemi.

 • Model Black-Scholes:
  • Využívá implikovanou volatilitu
  • Pro výpočet teoretické ceny opcí

Finanční nástroje a volatilita

V naší analýze se zaměřujeme na interakci mezi volatilitou a finančními nástroji, zejména s ohledem na ocenění opcí a chování na trzích.

Volatilita a finanční nástroje

Volatilita je klíčovým faktorem pro hodnocení finančních nástrojů, jako jsou například akcie, dluhopisy či deriváty. Realizovaná volatilita je měření kolísání ceny finančního nástroje během určitého časového období, obvykle jsou k výpočtům využívány historické údaje. Například, akcie s vyšší volatilitou jsou obecně považovány za Riskantnější , ovšem mohou potenciálně přinést i vyšší výnosy.

Roční volatilita je obvykle prezentována jako procentní hodnota a vyjadřuje průměrnou odchylku finančního nástroje na roční bázi. K jejímu výpočtu využíváme počet Obchodních dnů – typicky 252 pro většinu trhů.

Modely oceňování opcí a volatilita

Při oceňování opcí hrají modely určující volatilitu zásadní roli. Nejvíce uznávané Modely pro oceňování opcí , jako je například Black-Scholesův model nebo binomický model, používají volatilitu jako jednu z hlavních vstupních proměnných. Tyto modely pracují s předpokladem, že finanční nástroje mají log-normální distribuci výnosů a umožňují investorům odhadnout, jaká je „správná“ cena opce.

Model Black-Scholes používá Roční volatilitu k odvození teoretické ceny opcí, zatímco binomický model umožňuje vytváření cenových stromů, které postihují možné budoucí ceny související s volatilitou finančního nástroje. Tyto modely jsou obzvláště důležité pro stanovení ceny opcí, protože cena opce není jen funkcí současné ceny podkladového aktiva, ale také očekávané volatilita, doba do expirace opce a další faktory.